Former Financial Commissioner (Revenue)Serial No. Former FC (Revenue) From To
1 Sh. Nasir Hussain Shah 1956 1959
2 Sh. M.M. Sidiqi 1959 1961
3 Sh. Syed Nasir Ahmed Shah 1961 1962
4 Sh. Aga Nasir Ali 1962 1964
5 Sh. Raj Kumar Shiv Dev Singh 1964 1966
6 Sh. R.C. Raina 1966 1967
7 Sh. Syed Aga Muzaffar 1967 1969
8 Sh. S.A. Qadri 1969 1974
9 Sh. Chowdhary Bharat Bhushan 1974 1976
10 Sh. Noor Mohammed 1976 1978
11 Sh. Shiekh Ghulam Ahmed 1978 1980
12 Sh. Ghulam Mustafa Khan 1980 1981
13 Sh. D.N. Kotwal 1981 1983
14 Sh. R. K. Takkar 1983 1984
15 Sh. D.N. Kotwal 1984 1985
16 Sh. Shiekh Ghulam Rasool 1985 1986
17 Sh. Hamid Ullah Khan 1986 1990
18 Sh. Shiekh Ghulam Rasool 1990 1992
19 Sh. M.L. Koul Nov 1992 Nov 1996
20 Ms Sushma Chowdhary Nov 1996 Dec 1999
21 Sh. Vijay Bakaya Dec 1999 Feb 2001
22 Sh. S.D. Singh Mar. 2001 Nov 2002
23 Sh. H.L. Kadalbaju Nov. 2002 Aug. 2003
24 Sh. N.R. Gupta Sept. 2003 Jun 2004
25 Sh. Verghese Samuel Aug. 2004 Oct 2005
26 Sh. Amit Kushari Nov. 2005 Jun. 2006
27 Sh. G.D. Wadhwa Jun. 2006 Nov. 2007
28 Sh. Madhav Lal Feb. 2008 Mar. 2008
29 Sh. Khursheed A. Ganai Mar. 2008 Oct. 2008
30 Sh. Anil Goswami Nov. 2008 Jan. 2009
31 Sh. R. K. Jerath Feb. 2009 Feb. 2010
with Charge of FC(R)
32 Sh. Pramod Jain June-11 Feb 2012
33 Sh. R. K. Jerath Feb.2012 April 2012
34 Sh K.B. Agarwal May 2012 Nov 2012
35 DR Arun Kumar Dec.2012 Sept. 2015
36 Sh. Pramod Jain Feb. 2016 Sept. 2016
37 Sh. Lokesh Dutt Jha Sept.  2016 Apr 2018
38 Dr. Asgar HAssan Samoon May 2018 June 2018
37 Dr. Pawan Kotwal Sept.  2018 Nov.2020
38 Mr.Shaleen Kabra, Nov. 2020 till date